Praktijk Op Stap

Mijn praktijk  aan huis bevindt zich: Klokkegat 59 6741EM Lunteren.

Telefonisch bereikbaar op: 0646317297, inspreken op voicemail is mogelijk en ik bel zo spoedig mogelijk terug.

Formulier: U kunt ook het contact formulier invullen, ik reageer zo snel mogelijk op uw bericht. Zie contact.

Bereikbaarheid:

Met openbaar vervoer bereikbaar:

Met de trein vanuit Amersfoort en Ede Wageningen: uitstappen op station Lunteren. Als je met de rug naar het station staat ga je naar links van het station af lopen. Dit is de spoorstraat. Aan het einde van deze weg ga je links de Boslaan op en passeer je het spoor. Direct na het spoor ga je rechts de Dokter Kimmijserlaan in. Aan het einde van deze weg ga je een beetje schuin rechts, Boomakkerweg, daarna links op de Veenweg. Hierna ga je rechts de Rogakker op en die loop je door tot het einde en je een bocht naar rechts hebt. Dat heet het Zwarte water en een klein stukje die volgen dan is de volgende afslag rechts,  het Klokkegat 59 en het huis rechts van je is de praktijk met ons woonhuis. Je loopt er 12 minuten over.

Ik kan je ook van het station halen.

Parkeren:

 • kan bij mij op de oprit of voor het huis, ruimte genoeg en gratis,
 • opladen van elektrische auto mogelijk.

Mijn praktijk ruimte is rolstoeltoegankelijk. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als je reacties plaatst op mijn website of een vraag stelt, is dit niet voor anderen zichtbaar. Alleen ik kan dit middels mijn mailadres zien en beantwoorden.

PRIVACY verklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Pietie Blankestijn – de Vries als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • polisnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

UW RECHTEN

In de AVG zijn uw rechten goed beschermd. U heeft recht op

 • inzage,
 • rectificatie,
 • gegevens verwijderen,
 • beperking van verwerking,
 • data portabiliteit

Indien gewenst geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heeft u het recht op aanpassing van uw gegevens.

Indien u meent dat wij onterecht gegevens van u bewaren, heeft u in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij uw gegevens tenminste 20 jaar bewaren.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij uw gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heeft u het recht op data portabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u ter beschikking stellen als u bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.

Je krijgt van mij ook op papier:  de privacy regeling en de algemene voorwaarden nadat je hebt besloten met mij verder te gaan.

Hierbij de ALGEMENE VOORWAARDEN:

voor dienstverlening aan particulieren

Van:

Op Stap, praktijk voor psychosociale hulpverlening (registercounsellor ®) aan ouders en kind

Praktijkadres: Klokkegat 59, 6741EM Lunteren.

hierna te noemen: “gebruiker”

Artikel 1: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, vertegenwoordiger van Op Stap;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker;
 • Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbod en offerte

 1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.
 2. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden zolang het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
 3. De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 5. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.

Artikel 7: Honorarium

 1. Gebruiker en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.
 2. Het honorarium is €102,85 inclusief BTW. Praktijk Op stap is vrijgesteld van BTW (KOR) dan is het honorarium €85,00.
 3. Gebruiker is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.
 4. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.
 5. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden vanaf het intakegesprek en na iedere vervolgafspraak, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting van contante betaling voldoet, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen ( zo spoedig mogelijk na ontvangst factuur) na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 9: Bruikleen

 1. Alle door gebruiker aan opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. In bruikleen genomen zaken van de gebruiker mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden meegegeven. Overtreding van dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.

Artikel 10: Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden genoemde zaken op verzoek van gebruiker of in overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11: Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (Zegge: vijftig euro).
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12: Klachten afhandeling

 1. Gebruiker is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33299478. Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor”.
 2. De Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)is overeenkomstig de Wet kwaliteiten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG). De ABvC heeft een onafhankelijke klachten functionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor klachten van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever kiest voor het zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC, is de gebruiker gehouden hierin te participeren. Voordat de opdrachtgever gebruik wil maken van de klachtenfunctionaris van de ABvC, dient de opdrachtgever eerst zijn of haar bezwaren, grieven en/of klachten voor te leggen aan de gebruiker. Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC. Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te komen.
 4. Indien de klachtenfunctionaris, de opdrachtgever en gebruiker nog niet tot een oplossing komen, zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op verzoek van de opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven.

Wanneer de opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden.

Op de website van de SCAG(https://www.scag.nl) kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.

 1. De Geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen de opdrachtgever en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen.

De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. Opdrachtgever kan hierover niet in hoger beroep gaan.

 1. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de opdrachtgever in sommige gevallen zich wenden tot de civiele rechter.

Artikel 13: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel

indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

–     redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Onder schade aan personen of aan zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 18: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 23: Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van de ABvC, in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van Op Stap.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Opgesteld overeenkomstig: © ABvC – versie januari 2021

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Media

Zonder toestemming van de cliënt plaats ik niets over de begeleiding op media zoals Facebook of Linkedin.

De cliënt is vrij om positieve feedback te schrijven over de begeleiding op mijn Facebook of Linkedin pagina.

Contactformulieren

De informatie die je plaatst op het contactformulier wordt alleen door mij gebruikt als je bij mij in begeleiding komt. Ik heb dan je persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres en telefoonnummer nodig om contact met je te kunnen maken.

Cookies

Deze website is vrij van cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites:

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.) Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Als eigenaar van praktijk Op Stap bewaar ik je gegevens zoals: naam, adres (van beide ouders en minderjarige cliënt), geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres, huisarts, schoolgegevens, gezondheidsgegevens in mijn documenten op een beveiligde site. Ik heb beroepsgeheim en deel dit niet! (behalve als hier een reden voor is, bijvoorbeeld als de veiligheid van de cliënt in gevaar komt). Het kan wel zijn dat ik gegevens als casuïstiek inbreng bij intervisiebijeenkomsten of bij mijn supervisor. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe lang we jouw data bewaren

De gegevens ben ik verplicht te bewaren in het kader van de WGBO( Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) voor 20 jaar.

Ik bewaar de cliëntgegevens in een afgesloten dossierkast op papier. Ik gebruik een digitaal cliëntendossier in  mijn beveiligde/versleutelde administratie. Financiële gegevens bewaar ik 7 jaar. Ik maak regelmatig een back up van de cliëntbestanden en bewaar deze op een externe harde schijf.

Ik zorg ervoor dat mijn computer beveiligd is tegen virussen e.d. doordat ik mijn software regelmatig update.

Persoonsgegevens worden in mijn praktijk niet door derden gezien.

Als ik op locatie werk, heb ik mijn beveiligde computer bij mij en werk ik in een beveiligde digitale omgeving.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Aanvullende informatie

Zodra ik merk dat er een datalek is (verlies van USB stick, gestolen laptop of een inbraak in het databestand) dan meld ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur.